En central roll i byggprocessen

En kontrollansvarig har en central roll i byggprocessen, där deras huvuduppgift är att säkerställa att byggprojektet följer gällande lagar och regler. Kontrollansvarig, ofta förkortad KA, är särskilt viktig i att garantera att byggnationen sker enligt den fastställda bygglovshandlingen och andra tillstånd som kan vara aktuella.

I Skåne, liksom i resten av Sverige, regleras rollen av Plan- och bygglagen (PBL). En KA måste vara certifierad och oberoende från den som utför byggnadsarbetet, vilket innebär att de inte får ha några intressen i det aktuella byggprojektet.

Arbetsuppgifterna för en KA omfattar flera områden. En av de första uppgifterna är att delta i byggsamrådet med byggnadsnämnden, där man diskuterar och fastställer kontrollplanen för projektet. Kontrollplanen är ett dokument som specificerar vilka kontroller som ska utföras under byggprocessen och hur dessa ska dokumenteras.

Under byggprocessen övervakar KA att kontrollplanen följs genom regelbundna platsbesök och genom att granska dokumentation från byggentreprenören. De säkerställer att byggmaterial och metoder uppfyller de tekniska krav som ställs och att byggnaden uppfyller krav på säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet. En viktig del av arbetet är att dokumentera eventuella avvikelser och föreslå åtgärder för att rätta till dessa.

I Skåne, med sin varierande arkitektur och många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kan en KA också behöva ta hänsyn till lokala bestämmelser och bevarandekrav. Detta gör rollen ännu mer komplex och krävande, då det inte bara handlar om att följa moderna byggnormer utan också om att bevara regionens unika kulturarv.

När byggprojektet är avslutat, bistår KA vid slutsamrådet med byggnadsnämnden, där det fastställs om byggnaden uppfyller alla ställda krav. Om allt är i ordning, utfärdar KA ett slutbevis som är nödvändigt för att byggnaden ska få tas i bruk.

Sammanfattningsvis är en kontrollansvarig i Skåne en garant för att byggprojekt genomförs på ett korrekt och säkert sätt, samtidigt som regionens unika arkitektoniska arv beaktas och skyddas.